Handelsbetingelser Grossister

Almindelige Betingelser for Salg og Levering til Grossister

 • Anvendelse og gyldighed
  • Enhver leverance af varer (herefter ”Varerne”) fra Slagter Munch ApS (herefter ”Slagter Munch”) til en engroskunde med henblik på videresalg (herefter ”Grossisten”) sker i henhold til nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”), medmindre disse er fraveget ved skriftlig aftale.
  • Grossistens angivelse af særlige vilkår i bestillingen, herunder en henvisning til Grossistens egne standardvilkår for indkøb, anses ikke som en fravigelse af Betingelserne, medmindre Slagter Munch skriftligt har accepteret disse.

 

 • Købsaftale
  • Bestilling skal ske på Slagter Munchs bestillingshjemmeside munch-skagen.dk i henhold til de angivne bestillingsprocedurer. Slagter Munch forbeholder sig ret til at stille vilkår om mindstekøb per bestilling. Krav til minimumskøb kommunikeres på hjemmesiden eller oplyses i øvrigt af Slagter Munch.
  • En bindende aftale vedrørende salg og levering af Varerne betragtes først som indgået, når Slagter Munch skriftligt har bekræftet en ordre, eller når Slagter Munch har leveret Varerne, i begge tilfælde i henhold til Betingelserne.
  • Såfremt Slagter Munchs ordrebekræftelse ikke svarer til Grossistens bestilling, skal Grossisten straks skriftligt gøre opmærksom på en sådan uoverensstemmelse. Såfremt Grossisten ikke gør indvendinger, indgås aftalen på de i Slagter Munchs ordrebekræftelse angivne betingelser, herunder Betingelserne.
  • Ordrer, der er accepteret af Slagter Munch, kan ikke annulleres af Grossisten uden Slagter Munchs forudgående skriftlige accept, og derudover altid på den betingelse, at Grossisten skal holde Slagter Munch skadesløs for alle hermed forbundne tab og omkostninger.

 

 • Priser
  • Priser og varesortiment fremgår af Slagter Munchs hjemmeside munch-skagen.dk eller oplyses i øvrigt af Slagter Munch. Priser er inklusive moms, og er gældende indtil anden pris oplyses. Slagter Munch forbeholder sig retten til at ændre prisen for bestilte men ikke-leverede Varer i tilfælde af råvareprisstigninger. Prisen for Varerne tillægges fragtomkostninger ved forsendelse.
  • Med Varerne sendes en følgebon, der angiver Varernes vejledende udsalgspris inkl. moms. Den vejledende udsalgspris er ikke bindende for Grossisten og denne fastsætter selv sin videresalgspris. Den vejledende udsalgspris oplyses af hensyn til beregning af rabat jf. punkt 3.3.
  • Slagter Munch yder en aftalt grossistrabat, der beregnes på baggrund af den vejledende udsalgspris. Rabatten fratrækkes prisen og fremgår af fakturaen.
  • Varerne mærkes med vægt og vejledende udsalgspris. Grossisten kan vælge, at Varerne ikke prismærkes.

 

 • Levering
  • Leveringstider varierer og fremgår af Slagter Munchs hjemmeside munch-skagen.dk eller oplyses i øvrigt af Slagter Munch. Alle anførte leveringstider er omtrentlige, og Slagter Munch kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, som Grossisten måtte lide som følge af forsinket eller manglende levering af Varerne. Forsinkelse i forbindelse med levering giver ikke Grossisten ret til at annullere handlen.  
  • Levering sker til Grossisten med køletransport. Fragtomkostningerne oplyses på Slagter Munchs hjemmeside munch-skagen.dk eller i øvrigt at Slagter Munch. Risikoen for Varerne går over til Grossisten ved levering til Grossisten.
  • Slagter Munch tager ikke leverede Varer retur.

 

 • Betaling
  • Beløb forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato. Faktura udstedes ved forsendelse af Varerne og fremsendes per e-mail.
  • Slagter Munch forbeholder sig retten til at annullere ordrer og/eller tilbageholde Varerne, hvis der er forfaldne, ikke-betalte fakturaer.
  • Betaler Grossisten ikke købesummen i rette tid, kan Slagter Munch fra forfaldsdagen beregne sig morarente efter rentelovens bestemmelser.

 

 • Transportskader
  • Såfremt Varerne ved modtagelsen har synlige transportskader, skal Grossisten straks reklamere til Slagter Munch.
  • Ved modtagelse af Varer, der har usynlige transportskader, skal der reklameres uden ugrundet ophold og senest 5 dage fra modtagelsen, med behørig fotodokumentation.
  • Ved forsinket reklamation fortaber Grossisten ret til erstatning, tilbagebetaling eller ombytning af Varerne.

 

 • Reklamationer, forældelse og begrænsning af ansvar
  • Varespecifikationer og holdbarhed fremgår af Slagter Munchs hjemmeside.
  • Grossisten skal straks efter modtagelse af Varerne foretage en behørig undersøgelse af disse med henblik på at afgøre, om Varerne er i kontraktmæssig stand.
  • Grossisten fortaber sin ret til at påberåbe sig en mangel eller defekt ved Varerne, såfremt Grossisten ikke skriftligt giver Slagter Munch meddelelse herom med nærmere angivelse af manglens eller defektens beskaffenhed uden ugrundet ophold efter, at Grossisten har opdaget denne eller burde have opdaget denne og under alle omstændigheder inden en eventuel forarbejdning af Varerne.
  • Ved forsinket reklamation fortaber Grossisten ret til erstatning, tilbagebetaling eller ombytning af Varerne.
  • Reklamationer kan ikke gøres gældende efter udløbet af Varernes holdbarhedsdato.
  • Slagter Munch indestår ikke for vakuumpakningens holdbarhed og brud på vakuumpakningen efter Varernes modtagelse udgør ikke en mangel.
  • Slagter Munch er kun ansvarlig for tab og skade, der er forårsaget af Varerne, hvis det kan dokumenteres, at tabet eller skaden kan henføres til Slagter Munch, eller et sådant ansvar følger af gældende, ufravigelige lovregler. Slagter Munch hæfter i intet tilfælde for driftstab, tab af ordre, indtægtstab, avancetab, tidstab, tab af offentlig støtte, tab af goodwill eller for særlige tab, indirekte tab, følgetab eller skader af nogen art, uanset årsagen hertil.

 

 • Videresalg
  • Grossisten er ansvarlig for overholdelse af alle love, administrative forskrifter og/eller regler, der gælder for en efterfølgende forarbejdning, distribution, videresalg og/eller brug af Varerne.

 

 • Immaterielle rettigheder
  • Enhver immateriel rettighed eller anden ejendomsret i eller til Varerne eller i relation til Varerne, herunder men ikke begrænset til deres sammensætning, recept, emballage og knowhow, samt til de varemærker, hvorunder Varerne sælges, tilhører udelukkende Slagter Munch, og Grossisten opnår ikke ret, adkomst eller licens dertil.
  • I det omfang Varerne videresælges under Slagter Munchs varemærke skal Varerne præsenteres for forbrugeren på en passende måde, der er forenelig med Varernes høje kvalitet, ikke miskrediterer Slagter Munch og opretholder værdien i varemærkerne.

 

Version 1.0 2021